Vi kan komma att tjäna en provision på köp som görs via våra länkar. Läs mer.
Home ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

LÄS NOGGRANT IGENOM DETTA AVTAL MED ANVÄNDARVILLKOR (“VILLKOR”). GENOM ATT TA DEL AV, BLÄDDRA IGENOM ELLER ANVÄNDA HEALTH INSIDER-WEBBPLATSEN SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ healthinsider.news ELLER NÅGON WEBBPLATS MED LÄNKAR TILL DETTA AVTAL (“WEBBPLATSEN”) MEDGER DU ATT (1) DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER MED DETTA AVTAL, 2) DU HAR, ENLIGT LAG, RÄTT ÅLDER FÖR ATT INGÅ ETT BINDANDE AVTAL MED HEALTH INSIDER. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE TA DEL AV ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

Dessa villkor innehåller en obligatorisk bestämmelse om skiljeförfarande som kräver användning av skiljeförfarande på individuell basis för att lösa tvister, snarare än rättegångar, andra domstolsförfaranden eller grupprättegångar av något slag.

Dessa villkor begränsar de rättsmedel som kan vara tillgängliga för dig i händelse av en tvist.
Observera att villkoren och alla andra tillämpliga villkor eller policyer kan ändras av Health Insider (postadress: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103, United States of America) när som helst och efter eget tycke. Health Insider förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen.

Du förstår och samtycker till att all fortsatt användning och åtkomst till webbplatsen efter alla publicerade uppdateringar av villkoren innebär att du frivilligt samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av de uppdaterade villkoren bör du inte använda (eller fortsätta att använda) webbplatsen.

1. ANVÄNDNING OCH ÄGANDE AV HEALTH INSIDERS EGENDOMAR

1.1. Webbplatsen, innehållet och informationen som finns tillgänglig på webbplatsen (“HEALTH INSIDERS EGENDOMAR”, “TJÄNSTERNA”) ägs av oss samt dess licensgivare och leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar över hela världen. Enligt villkoren ger Health Insider dig en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar licens att reproducera delar av Health Insider-egenskaper i det enda syftet att använda webbplatsen för dina personliga ändamål.

1.2. Du får inte redigera, reproducera, överföra eller låna ut Health Insiders egendomar eller göra det tillgängligt för tredje part eller använda det för att utföra andra handlingar som sträcker sig utanför omfattningen av licensen som anges i detta avsnitt.

1.3. Licensperioden ska gälla i tre år från det datum då du erhållit Health Insiders egendomar, såvida de inte tidigare upphävts eller sagts upp i enlighet med dessa villkor.

1.4. Health Insiders stiliserade namn och annan relaterad grafik, logotyper, tjänstemärken och handelsnamn som används på eller i samband med Health Insiders egendomar är varumärken som tillhör Health Insider och får inte användas utan tillstånd tillsammans med tredje parts produkter eller tjänster. Andra varumärken, servicemärken och handelsnamn som kan förekomma på eller i Health Insiders egendomar tillhör sina respektive ägare.

1.5. Du får inte sälja, erbjuda för försäljning, dela, hyra ut eller låna ut Health Insiders egendomar eller kopior av Health Insiders egendomar.

2. ANSVAR FÖR INNEHÅLLET

2.1. Du godkänner att allt innehåll, inklusive Health Insiders egendomar, är det enda ansvaret som parten har som innehållet kommer från. Detta innebär att du, och vi, är helt ansvariga för allt innehåll som du laddar upp, publicerar, e-postar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt (“GÖR TILLGÄNGLIGT”) via Health Insider (“DITT INNEHÅLL”). Genom att ladda upp, överföra eller skicka in ditt innehåll bekräftar, representerar och garanterar du att sådant innehåll och dess uppladdning, överföring eller inlämning är (a) korrekt och inte konfidentiellt; (b) inte bryter mot några tillämpliga lagar, avtalsbegränsningar eller andra tredjepartsrättigheter, och att du har tillstånd från någon tredje part vars personliga information eller immateriella rättigheter ingår i ditt innehåll; och (c) fri från virus, annonsprogram, spionprogram eller annan skadlig kod. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar avsäger du dig härmed alla moraliska rättigheter du kan ha i ditt innehåll.

3. INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE

3.1. Enbart du är ansvarig för din interaktion med andra användare av tjänsterna och andra parter som du interagerar med genom tjänsterna; dock förbehåller sig Health Insider rätten, utan att ha någon skyldighet, att ingripa i sådana tvister. Du samtycker till att Health Insider inte kommer att ansvara för någon skyldighet som uppstår till följd av sådana interaktioner.

3.2. Health Insiders egendomar kan innehålla användarinnehåll som tillhandahålls av andra användare. Health Insider ansvarar inte för och kontrollerar inte användarinnehåll. Health Insider har ingen skyldighet att granska eller övervaka samt godkänner inte, stöder inte, representerar inte och ger inga garantier vad gäller användarinnehåll. Du använder allt användarinnehåll och interagerar med andra användare på egen risk.

4. FEEDBACK

4.1. Du samtycker till att inskickande av idéer, förslag och/eller dokument till Health Insider (“FEEDBACK”) sker på egen risk och att Health Insider inte har några skyldigheter (inklusive men inte begränsat till skyldigheter avseende sekretess) vad gäller sådan feedback. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att skicka feedbacken. Du ger härmed Health Insider en fullt betald, vinstfri, oupphörlig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv och fullt underlicenserbar rättighet och licens att använda, reproducera, utföra, visa, distribuera, anpassa, modifiera, omformatera, skapa härledda verk av, och på annat sätt kommersiellt eller icke-kommersiellt utnyttja all feedback på något sätt i samband med drift och underhåll av Health Insiders egendomar.

5. ANSVARSFRISKRIVNING AV AFFILIATE-ANNONSERING

5.1. Denna webbplats kan innehålla olika reklam och sponsrat material, affiliate-länkar. Om du vill annonsera via denna webbplats ska du skicka in din begäran här: LÄNK

5.2. Ett av sätten som denna webbplats får medel för att upprätthålla dess drift är genom att visa affiliate-länkar på webbplatsen som leder dig till andra webbplatser. Vår webbplats kan få en monetär kompensation när du klickar på dem eller gör ett köp via de annonserade webbplatserna. När du trycker på affiliate-länken kommer vi att veta att länken var tryckt på vår webbplats. I vilket fall som helst, om du väljer att köpa något efter att du klickat på sådana affiliate-länkar, läs noggrant deras erbjudanden och kontrollera villkoren på webbplatserna innan du gör något köp. Ägaren av denna webbplats (oss) tar inget ansvar för innehållet i sådana länkar och material, detta är enbart varje annonsörs och/eller sponsors ansvar. Om sådant innehåll innehåller material som är olagligt eller felaktigt ska alla anspråk riktas direkt till annonsörerna eller sponsorerna, i alla avseenden är det de som hållas ansvariga.

6. INTEGRITET

6.1. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av integritetspolicyn. Det rekommenderas att du skriver ut och behåller en kopia av integritetspolicyn tillsammans med dessa villkor.

7. MEDICINSK ANSVARSFRISKRIVNING

7.1. Allt innehåll som finns på eller tillgängligt via Health Insider-webbplatsen, inklusive text, grafik, bilder och information, är endast avsedd för allmänna informationsändamål och är inte medicinsk eller personlig rådgivning. Informationen på vår webbplats är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnostisering eller behandling. Ignorera aldrig professionell medicinsk rådgivning och dröj inte med att söka medicinsk behandling på grund av något du har läst på Health Insiders webbplats.

7.2. Medicinsk information och forskning utvecklas ständigt. Health Insider representerar inte och tar inget ansvar för riktigheten av informationen som finns på eller tillgänglig via denna webbplats, och sådan information kan ändras utan att detta meddelas. Du bör bekräfta all information som erhållits från eller via denna webbplats med andra källor och att granska all information om eventuella medicinska tillstånd eller behandling med din läkare.

7.3. Health Insider rekommenderar inte, stöder inte och bekräftar inte effektiviteten eller lämpligheten av några specifika tester, dieter, produkter, förfaranden, behandlingar, tjänster, vittnesmål, åsikter, vårdgivare eller annan information som kan finnas på eller tillgänglig via denna webbplats. Health Insider är inte ansvarig för och har inga skyldigheter gällande några råd, behandlingsförlopp, diagnostiseringar eller annan information eller produkter som du får tillgång till via denna webbplats.

7.4. Du bör inte ignorera medicinsk rådgivning eller vänta med att besöka en läkare på grund av något du läser på Health Insiders webbplats eller på andra kommunikationskanaler.

8. ERSÄTTNING

8.1. Du kommer att hålla Health Insider, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, juridiska representanter, licensgivare, dotterbolag, joint ventures och leverantörer skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part till eller till följd av att du brutit mot detta avtal eller användning av tjänsterna, eller att du brutit mot någon lag eller tredje parts rättigheter i samband med ditt brytande av dessa villkor eller användning av tjänsterna.

9. ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER

9.1. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR DIN ANVÄNDNING AV HEALTH INSIDERS EGENDOMAR PÅ EGEN RISK, OCH HEALTH INSIDERS EGENDOMAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM TILLGÄNGLIGT, INKLUSIVE FEL. HEALTH INSIDER-PARTER GER INGA GARANTIER ATT: (1) HEALTH INSIDERS EGENDOMAR UPPFYLLER DINA KRAV; (2) DIN ANVÄNDNING AV HEALTH INSIDERS EGENDOMAR KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI; ELLER ATT (3) EVENTUELLA FEL I HEALTH INSIDERS EGENSOMAR KOMMER ATT KORRIGERAS. HEALTH INSIDER AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, REPRESENTATIONER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

10.1. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG, FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON HEALTH INSIDER-PART VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER SPECIELLA FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED HEALTH INSIDERS EGENDOMAR ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER, OAVSETT OM HEALTH INSIDER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER FÖR EVENTUELLA SKADOR FÖR PERSONLIG ELLER KROPPSLIG SKADA ELLER KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED VILLKOREN, GÄLLANDE ALLA ASPEKTER AV ANSVAR, SOM HÄRRÖR FRÅN: (1) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA HEALTH INSIDERS EGENDOMAR ELLER (2) ALLA ANDRA FRÅGOR RELATERADE TILL HEALTH INSIDERS EGENDOMAR, OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ GARANTI, UPPHOVSRÄTT, KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA VÅRT SAMLADE KUMULATIVA ANSVAR MOT DIG SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL HEALTH INSIDERS EGENDOMAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR ($100). DU OCH HEALTH INSIDER ÄR ÖVERENS OM ATT NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERAD TILL VILLKOREN, HEALTH INSIDERS EGENDOMAR ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ HEALTH INSIDERS EGENDOMAR MÅSTE PÅBÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDEN UPPSTÅR. ANNARS ÄR SÅDAN ÅTGÄRD PERMANENT SPÄRRAD. SKADESTÅNDSBEGRÄNSNINGARNA SOM ANGES OVAN ÄR GRUNDLÄGGANDE DELAR AV GRUNDEN FÖR AVTALET MELLAN HEALTH INSIDER OCH DIG.

11. TVISTER

11.1. Läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt avtal med Health Insider och påverkar dina rättigheter. Den innehåller procedurer för OBLIGATORISKT BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH ETT UNDANTAG FRÅN GRUPPTALAN.

11.2. Förutom tvister som kvalificerar sig för mindre rättsmål kommer alla tvister som uppstår ur eller som är relaterade till dessa villkor eller någon aspekt av förhållandet mellan oss och dig, oavsett om de är baserade på avtal, skadestånd, lag, bedrägeri, vilseledande eller annan rättsteori, lösas genom slutligt och bindande skiljeförfarande inför en neutral skiljeman istället för i en domstol av en domare eller jury. Du och Health Insider är överens om att du och Health Insider var och en avsäger sig rätten till rättegång av en jury. Sådana tvister inkluderar, utan begränsning, tvister som uppstår ur eller relaterar till tolkning eller tillämpning av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive verkställbarheten, återkallelsen eller giltigheten av skiljedomsbestämmelsen eller någon del av skiljedomsbestämmelsen. Alla sådana ärenden ska avgöras av en skiljeman och inte av en domstol eller domare.

11.3. Du samtycker till att eventuell skiljedom enligt villkoren kommer att äga rum på individuell basis; gruppskiljeförfaranden och grupptalan är inte tillåtna, och klienten samtycker till att ge upp möjligheten att delta i en grupptalan.

11.4. Du kan välja bort det här avtalet om skiljedom genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med ditt förnamn, efternamn och adress inom trettio (30) dagar efter att du har accepterat detta avtal om skiljedom med ett uttalande om att du avböjer detta skiljeförfarande.

11.5. Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association enligt dess regler för konsumentskiljedom som gjorts tillägg i inom detta avtal. Reglerna för konsumentskiljedom finns tillgängliga online via https://www.adr.org/consumer. Skiljemannen kommer att genomföra förhör, om några, genom telefonkonferens eller videokonferens, snarare än genom personligt framträdande, såvida inte skiljemannen på begäran av dig eller oss beslutar att ett personligt förhör är lämpligt. Alla personliga framträdanden kommer att hållas på en plats som är rimligt lämplig för båda parter med vederbörlig hänsyn till deras förmåga att resa och andra relevanta omständigheter. Om parterna inte kan komma överens om en plats bör ett sådant beslut fattas av AAA eller av skiljemannen. Skiljemannens beslut följer villkoren i detta avtal och kommer att vara slutgiltigt och bindande. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja tillfälligt, interimistiskt eller permanent förbudsföreläggande som förutsätter fullgörande av detta avtal, men endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla föreläggande som motiveras av det individuella anspråket inför skiljemannen. Skiljemannens dom kan bekräftas och verkställas i vilken domstol som helst som har jurisdiktion. Trots detta hindrar ingenting dessa villkor dig från att kontakta federala, statliga eller lokala myndigheter om frågor och, om det är tillåtet enligt lag, kan de söka föreläggande mot oss och för dig.

12. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12.1. GÄLLANDE LAGSTIFTNING. Dessa villkor regleras utav de lagar som gäller i Texas, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter. Villkoren gäller oavsett var du befinner dig.

12.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. Kommunikationen mellan dig och Health Insider sker genom elektroniska medel, oavsett om du besöker Health Insiders egendomar eller skickar e-postmeddelanden till Health Insider, eller om Health Insider lägger upp meddelanden på Health Insiders egendomar eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål (1) samtycker du till att ta emot kommunikation från Health Insider i elektronisk form; och (2) du samtycker även till att alla villkor, avtal, meddelanden och annan kommunikation som Health Insider tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om den skulle vara skriftlig. Det föregående påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan begära en kopia av detta avtal eller något annat avtalsdokument genom att kontakta [email protected]. Du som kund kan också kontakta oss när som helst genom att skicka ett meddelande till [email protected].

12.3. UPPDRAG. Villkoren och dina rättigheter och skyldigheter får inte överlåtas, läggas ut på underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan Health Insiders skriftliga medgivande i förväg. Varje försök till överlåtelse, underleverantör, delegering eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltigt.

12.5. SAMTYCKE. Om du anser att Health Insider inte har följt villkoren, vänligen kontakta Health Insider genom att maila oss på [email protected]. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella problem. Om du anser att ditt klagomål har behandlats ofullständigt ber vi dig att meddela oss för vidare utredning.

12.6. AVSÄGELSE. Varje avsägelse eller misslyckande med att upprätthålla någon bestämmelse i villkoren vid något tillfälle kommer inte att betraktas som ett avstående från någon annan bestämmelse eller av en sådan bestämmelse vid något annat tillfälle.

12.7. AVSKILJBARHET. Om någon del av dessa villkor av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa ska denna del avskiljas från resten av villkoren som ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

12.8. HELA AVTALET. Villkoren utgör det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna gällande ämnet häri och ersätter och slår samman alla tidigare diskussioner mellan parterna gällande ämnet.

GENOM ATT ANVÄNDA ELLER FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR DU HÄRMED ATT DU HAR LÄST DESSA VILLKOR, FÖRSTÅR DEM OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DEM.