Commissies kunnen verdiend worden bij aankopen via links. Lees meer.
Home SERVICEVOORWAARDEN

SERVICEVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST (DE “VOORWAARDEN”) AANDACHTIG DOOR. DOOR DE WEBSITE VAN HEALTH INSIDER, BESCHIKBAAR OP healthinsider.news OF EEN WEBSITE MET LINKS NAAR DEZE OVEREENKOMST (DE “WEBSITE”) TE BEZOEKEN, TE DOORBLADEREN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT (1) U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN, (2) U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM EEN BINDEND CONTRACT MET HEALTH INSIDER AAN TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, MAG U DEZE WEBSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

Deze Voorwaarden bevatten een verplichte arbitragebepaling die het gebruik van arbitrage op individuele basis vereist om geschillen op te lossen, in plaats van juryrechtspraak of andere gerechtelijke procedures, of collectieve acties van welke aard dan ook.
Deze voorwaarden beperken de rechtsmiddelen die u ter beschikking staan in geval van een geschil.

Houd er rekening mee dat de Voorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels naar eigen goeddunken op elk moment kunnen worden gewijzigd door Health Insider (postadres: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103, Verenigde Staten van Amerika). Health Insider behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing op de website.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elk voortgezet gebruik van en toegang tot de Website na gepubliceerde updates van de Voorwaarden betekent dat u vrijwillig instemt met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken (of blijven gebruiken).

1. GEBRUIK EN EIGENDOM VAN BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER

1.1. De Website en de inhoud en informatie beschikbaar op de Website (“BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER”, “DE ” SERVICES”) zijn eigendom van ons en de licentiegevers en leveranciers, en worden wereldwijd beschermd door het auteursrecht. Met inachtneming van de Voorwaarden verleent Health Insider u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om delen van de Bezittingen van Health Insider te reproduceren met als enig doel de Website voor uw persoonlijke doeleinden te gebruiken.

1.2. U mag de Bezittingen van Health Insider niet bewerken, reproduceren, doorgeven of uitlenen of beschikbaar stellen aan derden of gebruiken om andere handelingen te verrichten die verder gaan dan de reikwijdte van de licentie die in deze sectie is voorzien.

1.3. De duur van deze licentie is voor een periode van 3 jaar vanaf de datum waarop u de toepasselijke Bezittingen van Health Insider ontvangt, tenzij eerder opgeschort of beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.4. De gestileerde naam van Health Insider en andere gerelateerde afbeeldingen, logo’s, dienstmerken en handelsnamen die gebruikt worden op of in verband met Bezittingen van Health Insider zijn de handelsmerken van Health Insider en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden in verband met producten of diensten van derden. Andere handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die kunnen voorkomen op of in Bezittingen van Health Insider zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

1.5. Het is u verboden Bezittingen van Health Insider of kopieën van Bezittingen van Health Insider te verkopen, te koop aan te bieden, te delen, te verhuren of uit te lenen.

2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

2.1. U bevestigt dat alle Inhoud, met inbegrip van Bezittingen van Health Insider, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de partij van wie dergelijke Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt (“BESCHIKBAAR MAKEN”) via Health Insider (“UW INHOUD”). Door het uploaden, overbrengen of indienen van Uw Inhoud bevestigt, verklaart en garandeert u dat deze Inhoud en het uploaden, overbrengen of indienen ervan (a) nauwkeurig en niet vertrouwelijk is; (b) niet in strijd is met toepasselijke wetten, contractuele beperkingen of andere rechten van derden, en dat u toestemming hebt van derden wier persoonlijke informatie of intellectuele eigendom in Uw Inhoud is vervat of belichaamd; en (c) vrij is van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten die u hebt op Uw Inhoud.

3. INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS

3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Services en alle andere partijen met wie u via de Services communiceert; op voorwaarde echter dat Health Insider zich het recht voorbehoudt, maar geen verplichting heeft, om tussen te komen in dergelijke geschillen. U gaat ermee akkoord dat Health Insider niet verantwoordelijk is voor enige aansprakelijkheid als gevolg van dergelijke interacties.

3.2. Bezittingen van Health Insider kunnen Gebruikersinhoud bevatten die door andere gebruikers is verstrekt. Health Insider is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over Gebruikersinhoud. Health Insider is niet verplicht de Gebruikersinhoud te beoordelen of te controleren, en keurt deze niet goed, onderschrijft deze niet en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze Inhoud. U gebruikt alle Gebruikersinhoud en de interactie met andere gebruikers op eigen risico.

4. FEEDBACK

4.1. U gaat ermee akkoord dat het indienen van ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen bij Health Insider (“FEEDBACK”) op uw eigen risico is en dat Health Insider geen verplichtingen heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot geheimhoudingsverplichtingen) met betrekking tot dergelijke Feedback. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt om de Feedback in te dienen. U verleent hierbij aan Health Insider een volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief en volledig sublicentieerbaar recht en licentie voor het gebruik, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, aanpassen, wijzigen, opnieuw formatteren, creëren van afgeleide werken en anderszins commercieel of niet-commercieel exploiteren op welke wijze dan ook, van alle Feedback, in verband met de exploitatie en het onderhoud van Bezittingen van Health Insider.

5. BEKENDMAKING AFFILIATE ADVERTENTIES

5.1. Deze website kan verschillende advertenties en gesponsord materiaal, affiliate links, bevatten. Indien u via deze website wilt adverteren, dient u hier uw verzoek in te dienen: LINK

5.2. Een van de manieren waarop deze website fondsen ontvangt om zijn werking voort te zetten is door het weergeven van affiliate links in de website die u naar andere websites leiden. Onze website kan een geldelijke vergoeding ontvangen zodra u erop klikt of een aankoop doet op die geadverteerde websites. Als u op de affiliate link drukt, zullen wij precies weten dat de link op onze website is gedrukt. Hoe dan ook, als u ervoor kiest iets te kopen nadat u op dergelijke affiliate links hebt geklikt, lees dan zorgvuldig hun aanbiedingen en controleer de voorwaarden op dergelijke websites voordat u een aankoop doet. De eigenaar van deze website (wij) neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke links en materialen, dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke adverteerder en/of sponsor. Indien dergelijke inhoud materiaal bevat dat illegaal of onjuist is, moeten alle claims rechtstreeks aan de adverteerders of sponsors worden gericht, die in alle gevallen verantwoordelijk zullen worden gehouden.

6. PRIVACY

6.1. De verwerking van uw persoonsgegevens valt onder het Privacybeleid. Het wordt aanbevolen dat u een kopie van het Privacybeleid samen met deze Voorwaarden afdrukt en bewaart.

7. MEDISCHE DISCLAIMER

7.1. Alle inhoud op of beschikbaar via de Health Insider website, inclusief tekst, grafische elementen, afbeeldingen en informatie, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt voor medisch of persoonlijk advies. De informatie op onze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken van medische behandeling nooit uit vanwege iets dat u op de website van Health Insider hebt gelezen.

7.2. Medische informatie en onderzoek evolueren voortdurend. Health Insider geeft geen verklaring en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie op of beschikbaar via deze website, en dergelijke informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. U wordt aangemoedigd om alle informatie verkregen van of via deze website te bevestigen met andere bronnen en om alle informatie met betrekking tot een medische aandoening of behandeling met uw arts te bespreken.

7.3. Health Insider beveelt niets aan, onderschrijft niets en doet geen uitspraken over de doeltreffendheid, geschiktheid of geschiktheid van specifieke tests, diëten, producten, procedures, behandelingen, diensten, getuigenissen, meningen, zorgverleners of andere informatie die op deze website staat of beschikbaar is via deze website. Health Insider is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig advies, behandeling, diagnose of andere informatie of producten die u via deze website verkrijgt.

7.4. U mag medisch advies niet negeren of een bezoek aan een arts uitstellen vanwege iets wat u op de Health Insider website of op andere communicatiekanalen leest.

8. VRIJWARING

8.1. U zult Health Insider, haar filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, wettelijke vertegenwoordigers, licentiegevers, dochterondernemingen, joint ventures en leveranciers schadeloos stellen en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Overeenkomst of het gebruik van de Services, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij in verband met uw schending van deze Voorwaarden of het gebruik van de Services.

9. AFSTAND VAN GARANTIES

9.1 U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW GEBRUIK VAN DE BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER OP UW EIGEN RISICO IS, EN DE BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER WORDEN GELEVERD OP EEN ” ZOALS ZE ZIJN” EN ” ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN” BASIS, MET ALLE FOUTEN. DE HEALTH INSIDER PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE DAT: (1) BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (2) UW GEBRUIK VAN BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; OF (3) EVENTUELE FOUTEN IN BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. HEALTH INSIDER WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

10.1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT IN GEEN GEVAL EEN HEALTH INSIDER PARTIJ AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF HEALTH INSIDER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE SCHADE VOOR PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF EMOTIONELE NOOD VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE VOORWAARDEN, OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN: (1) HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM HEALTH INSIDER PROPERTIES TE GEBRUIKEN OF (2) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOTBEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, AUTEURSRECHT, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ONZE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDER IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN HONDERD DOLLAR ($ 100). U EN HEALTH INSIDER KOMEN OVEREEN DAT ELKE OORZAAK VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VOORWAARDEN, BEZITTINGEN VAN HEALTH INSIDEROF ENIGE INHOUD GEPLAATST OP HEALTH INSIDER PROPERTIES BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE MOET WORDEN GESTART. ANDERS IS DEZE RECHTSVORDERING VOORGOED VERJAARD. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HEALTH INSIDER EN U.

11. GESCHILLEN

11.1. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met Health Insider en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFWIJZING VAN COLLECTIEVE ACTIES.

11.2. Behalve voor geschillen die in aanmerking komen voor een kleine rechtbank, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of enig aspect van de relatie tussen ons en u, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage voor een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of jury. U en Health Insider komen overeen dat u en Health Insider elk afzien van het recht op een proces door een jury. Dergelijke geschillen omvatten, zonder beperking, geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie of toepassing van deze arbitragebepaling, met inbegrip van de afdwingbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid van de arbitragebepaling of een deel daarvan. Al deze zaken worden beslist door een arbiter en niet door een rechtbank of een rechter.

11.3. U gaat ermee akkoord dat elke arbitrage onder de Voorwaarden op individuele basis zal plaatsvinden; groepsarbitrages en class actions zijn niet toegestaan, en de Klant gaat ermee akkoord dat hij afziet van de mogelijkheid om deel te nemen aan een class action.

11.4. U kunt afzien van deze arbitrageovereenkomst door binnen dertig (30) dagen na aanvaarding van deze arbitrageovereenkomst een e-mail te sturen naar [email protected] met uw voornaam, achternaam en adres, waarin u verklaart dat u deze arbitrageovereenkomst afwijst.

11.5. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association volgens haar Consumer Arbitration Rules, zoals gewijzigd bij deze Overeenkomst. De Consumer Arbitration Rules is online beschikbaar op https://www.adr.org/consumer. De arbiter zal eventuele hoorzittingen per teleconferentie of videoconferentie houden in plaats van persoonlijk te verschijnen, tenzij de arbiter op verzoek van u of ons bepaalt dat een persoonlijke hoorzitting passend is. Alle persoonlijke verschijningen zullen plaatsvinden op een voor beide partijen redelijk geschikte plaats, rekening houdend met hun reisvermogen en andere relevante omstandigheden. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, moet deze worden vastgesteld door de AAA of door de arbiter. De beslissing van de arbiter volgt de bepalingen van deze Overeenkomst en is definitief en bindend. De arbiter is bevoegd om tijdelijke, voorlopige of permanente dwangmaatregelen of maatregelen voor de specifieke uitvoering van deze Overeenkomst toe te kennen, maar alleen in de mate die nodig is om een door de individuele vordering voor de arbiter gerechtvaardigde oplossing te bieden. De door de arbiter gewezen uitspraak kan worden bevestigd en ten uitvoer worden gelegd door elke bevoegde rechter. Niettegenstaande het voorgaande zal niets in deze Voorwaarden u ervan weerhouden om problemen onder de aandacht te brengen van federale, staats- of lokale instanties en, indien de wet dit toestaat, kunnen zij voor u verhaal halen bij ons.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1. TOEPASSELIJK RECHT. Op deze voorwaarden zijn de wetten van Texas van toepassing, ongeacht de principes van conflicterende wetten en ongeacht uw woonplaats.

12.2. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE. De communicatie tussen u en Health Insider verloopt via elektronische middelen, of u nu Bezittingen van Health Insider bezoekt of Health Insider e-mails stuurt, of dat Health Insider berichten plaatst op Bezittingen van Health Insider of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden, (1) stemt u ermee in om berichten van Health Insider in elektronische vorm te ontvangen; en (2) stemt u ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die Health Insider u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke berichten zouden voldoen als ze schriftelijk zouden zijn. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. U kunt een kopie van deze Overeenkomst of enig ander contractueel document aanvragen door contact op te nemen met [email protected]. Ook kunt u als klant te allen tijde contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar [email protected].

12.3. OVERDRACHT. De Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hieronder, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health Insider, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn.

12.4. OVERMACHT. Health Insider is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlogshandelingen, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportmogelijkheden, brandstof, energie, arbeid of materialen.

12.5. NALEVING. Als u van mening bent dat Health Insider zich niet aan de Voorwaarden heeft gehouden, neem dan contact op met Health Insider door een e-mail te sturen naar [email protected]. We zullen ons best doen om uw problemen aan te pakken. Als u vindt dat uw klacht onvolledig is behandeld, nodigen wij u uit ons dat te laten weten voor nader onderzoek.

12.6. AFSTAND. Een verklaring van afstand of het niet afdwingen van een bepaling van de Voorwaarden bij één gelegenheid wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een andere bepaling of van een dergelijke bepaling bij een andere gelegenheid.

12.7. SCHEIDBAARHEID. Indien enig deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel gescheiden van de rest van de Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover de wet dat toestaat.

12.8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. De Voorwaarden zijn de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen en voegen alle eerdere discussies tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp samen.

DOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOE TE KRIJGEN, ERKENT U HIERBIJ DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT ERDOOR GEBONDEN TE ZIJN.