Możemy uzyskać prowizję, dzięki zakupom dokonanym poprzez linki. Dowiedz się więcej.
Home WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY O WARUNKACH KORZYSTANIA („WARUNKI”). PRZEZ PRZEGLĄDANIE, UŻYWANIE LUB UZYSKANIE DOSTĘPU DO STRONY HEALTH INSIDER DOSTĘPNEJ POD ADRESEM healthinsider.news, LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY Z LINKAMI DO NINIEJSZEJ UMOWY („STRONA INTERNETOWA”) UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE (1) PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA WARUNKI, (2) JEST PEŁNOLETNI, A JEGO WIEK POZWALA NA ZAWARCIE UMOWY Z HEALTH INSIDER. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW, NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

Niniejsze Warunki zawierają obowiązkowe klauzule arbitrażowe, które wymagają korzystania z arbitrażu w celu rozwiązywania sporów, a nie procesów sądowych z udziałem ławy przysięgłych lub innych postępowań sądowych czy pozwów zbiorowych jakiegokolwiek rodzaju.
Niniejsze warunki ograniczają środki prawne, z których użytkownik może korzystać w przypadku sporu.

Należy pamiętać, że Health Insider (adres do korespondencji: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103, United States of America) może wprowadzać zmiany w Warunkach i wszelkich innych obowiązujących regulaminach lub politykach według własnego uznania i w dowolnym momencie. Health Insider zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji warunków od czasu do czasu, a takie zmiany obowiązywać będą natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że uzyskanie dostępu do Strony internetowej i kontynuowanie korzystania z niej po opublikowaniu wszelkich aktualizacji Warunków oznacza, że Użytkownik dobrowolnie zgadza się na te Warunki. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zaktualizowane Warunki, nie powinien korzystać (ani kontynuować korzystania) ze Strony internetowej.

1. KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER I PRAWO WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER

1.1. Strona internetowa oraz treści i informacje dostępne na Stronie internetowej („WŁASNOŚĆ HEALTH INSIDER”, „USŁUGI”) są własnością naszą, licencjodawców oraz dostawców i są chronione prawem autorskim na całym świecie. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Health Insider udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na powielanie części Własności Health Insider wyłącznie w celu korzystania ze Strony w celach osobistych.

1.2. Użytkownik nie może edytować, powielać, przekazywać czy pożyczać Własności Health Insider ani udostępniać jej osobom trzecim, czy używać jej do wykonywania jakichkolwiek innych działań, które wykraczają poza zakres licencji udzielonej w niniejszej Sekcji.

1.3. Okres obowiązywania niniejszej licencji wynosi 3 lata od daty otrzymania przez Użytkownika stosownej Własności Health Insider, chyba że licencja zostanie wcześniej zawieszona lub rozwiązana zgodnie z niniejszymi Warunkami.

1.4. Stylizowana nazwa Health Insider i inne powiązane grafiki, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe używane we Własności Health Insider lub w powiązaniu z nią są znakami towarowymi Health Insider i nie mogą być używane bez zgody w nawiązaniu do jakichkolwiek produktów lub usług stron trzecich. Inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które mogą pojawić się na Własności Health Insider lub w niej są własnością ich właścicieli.

1.5. Zabrania się sprzedaży, oferowania do sprzedaży, udostępniania, wynajmowania lub pożyczania Własności Health Insider lub kopii Własności Health Insider.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

2.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Treści, w tym Własność Health Insider, są wyłączną odpowiedzialnością strony, od której pochodzi taka Treść. Oznacza to, że Użytkownik i my jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za wszystkie Treści, które Użytkownik przesyła, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób udostępnia („UDOSTĘPNIA”) za pośrednictwem Health Insider („TREŚĆ UŻYTKOWNIKA”). Przesyłając, transmitując lub przekazując Treść Użytkownika, Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że taka Treść i jej przesyłanie, transmisja lub przekazywanie (a) jest dokładne i nie jest poufne; (b) nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, ograniczeń umownych lub innych praw stron trzecich, a także, że Użytkownik ma pozwolenie od każdej strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte lub wyrażone w Treści Użytkownika; i (c) jest wolne od wirusów, programów reklamowych, programów szpiegujących, robaków lub innych złośliwych kodów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw niemajątkowych, które mogą mu przysługiwać w związku z dowolną z jego Treści Użytkownika.

3. INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

3.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Usług i wszelkimi innymi stronami, z którymi wchodzi w interakcje za pośrednictwem Usług; jednak z zastrzeżeniem, że Health Insider zastrzega sobie prawo do, ale nie ma obowiązku, interweniowania w takich sporach. Użytkownik zgadza się, że Health Insider nie bierze żadnej odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w wyniku takich interakcji.

3.2. Własność Health Insider może zawierać Treści Użytkownika dostarczone przez innych użytkowników. Health Insider nie odpowiada za Treści Użytkowników i nie kontroluje ich. Health Insider nie ma obowiązku przeglądania czy monitorowania Treści Użytkowników ani ich nie zatwierdza, nie popiera i nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje gwarancji w odniesieniu do nich. Użytkownik korzysta ze wszystkich Treści Użytkowników i wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami na własne ryzyko.

4. OPINIE

4.1. Użytkownik zgadza się, że przesyłanie wszelkich pomysłów, sugestii, dokumentów i/lub propozycji do Health Insider („OPINIE”) odbywa się na ryzyko Użytkownika, a Health Insider nie ma żadnych zobowiązań (w tym bez ograniczeń zobowiązań do zachowania poufności) względem takich Opinii. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa niezbędne do przekazania Opinii. Użytkownik niniejszym przyznaje Health Insider w pełni opłacone, wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne, ogólnoświatowe, niewyłączne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na używanie, powielanie, przedstawianie, wyświetlanie, dystrybucję, adaptację, modyfikację, zmianę formatu, tworzenie dzieł pochodnych i inne komercyjne lub niekomercyjne wykorzystanie w dowolny sposób wszelkich Opinii związanych z działaniem i utrzymaniem Własności Health Insider.

5. JAWNOŚĆ DOTYCZĄCA REKLAM PARTNERSKICH

5.1. Ta strona internetowa może zawierać różne reklamy i materiały sponsorowane oraz linki partnerskie. W przypadku chęci reklamowania się za pośrednictwem niniejszej strony, należy złożyć wniosek tutaj: LINK

5.2. Jednym ze sposobów, w jaki ta strona internetowa zdobywa środki na kontynuowanie działalności, jest wyświetlanie na stronie linków partnerskich, które prowadzą do innych stron internetowych. Nasza strona internetowa może otrzymać wynagrodzenie pieniężne, gdy Użytkownik kliknie te linki lub dokona zakupu na reklamowanych stronach. Po kliknięciu linku partnerskiego przez Użytkownika będziemy dokładnie wiedzieć, że link został użyty na naszej stronie. W każdym przypadku, jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup czegoś po kliknięciu takich linków partnerskich, należy uważnie przeczytać ich oferty i sprawdzić warunki na takich stronach internetowych przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. Właściciel tej strony internetowej (my) nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich linków i materiałów, jest to wyłączna odpowiedzialność każdego reklamodawcy i/lub sponsora. W przypadku, gdy taka zawartość zawiera jakiekolwiek materiały, które są niezgodne z prawem lub są niedokładne, wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do reklamodawców lub sponsorów i to oni będą ponosić odpowiedzialność we wszystkich przypadkach.

6. PRYWATNOŚĆ

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika reguluje Polityka prywatności. Użytkownikowi zaleca się wydrukowanie i zachowanie kopii Polityki prywatności wraz z niniejszymi Warunkami.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W KWESTIACH MEDYCZNYCH

7.1. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej Health Insider lub dostępne za jej pośrednictwem, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie powinny być traktowane jako porady medyczne lub osobiste. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady medycznej lub opóźniać leczenia z powodu czegoś, co Użytkownik przeczytał na stronie internetowej Health Insider.

7.2. Informacje medyczne i badania stale się rozwijają. Health Insider nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych na tej stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem, a informacje te mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zachęcamy do potwierdzenia wszelkich informacji uzyskanych z tej strony internetowej lub za jej pośrednictwem poprzez skorzystanie z innych źródeł oraz do omówienia wszystkich informacji dotyczących wszelkich schorzeń lub leczenia z lekarzem.

7.3. Health Insider nie zaleca, nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących skuteczności, stosowności lub przydatności wszelkich konkretnych testów, diet, produktów, procedur, metod leczenia, usług, poleceń, opinii, dostawców usług medycznych lub innych informacji, które mogą być zawarte na tej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem. Health Insider nie ponosi odpowiedzialności za żadne porady, przebiegi leczenia, diagnozy lub inne informacje czy produkty, które można uzyskać za pośrednictwem tej strony.

7.4. Nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać wizyty u specjalisty medycznego z powodu czegoś, co Użytkownik przeczytał na stronie internetowej Health Insider lub w innych kanałach komunikacyjnych.

8. WYNAGRODZENIE STRAT

8.1. Użytkownik wynagrodzi straty firmy Health Insider, jej partnerów, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli prawnych, licencjodawców, filie, spółki typu joint ventures oraz dostawców i zwolni ich z odpowiedzialności względem wszelkich roszczeń lub żądań, w tym honorariów adwokackich rozsądnej wysokości, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającą z naruszenia niniejszej Umowy lub korzystania z Usług, lub naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa strony trzeciej w związku z naruszeniem niniejszych Warunków lub korzystania z Usług przez Użytkownika.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W KWESTII GWARANCJI

9.1 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO, A WŁASNOŚĆ HEALTH INSIDER JEST DOSTARCZANA W OBECNYM STANIE, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I ZE WSZYSTKIMI SWOIMI WADAMI. STRONY HEALTH INSIDER NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻE: (1) WŁASNOŚĆ HEALTH INSIDER SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (2) KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; ANI ŻE (3) WSZELKIE BŁĘDY WE WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER ZOSTANĄ POPRAWIONE. HEALTH INSIDER WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ ORAZ WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON HEALTH INSIDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY HEALTH INSIDER ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM CIAŁA LUB KRZYWDĄ OSOBISTĄ CZY CIERPIENIEM EMOCJONALNYM POWSTAŁE W WYNIKU WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCE Z: (1) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER LUB (2) JAKIEJKOLWIEK INNEJ KWESTII ZWIĄZANEJ Z WŁASNOŚCIĄ HEALTH INSIDER, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, PRAW AUTORSKICH, UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NASZE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE WOBEC UŻYTKOWNIKA POWSTAŁE W WYNIKU WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER LUB Z NIĄ ZWIĄZANE W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100 $). UŻYTKOWNIK I HEALTH INSIDER ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA POWSTAŁE W WYNIKU LUB POWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ HEALTH INSIDER LUB WSZELKIMI TREŚCIAMI ZAMIESZCZONYMI NA WŁASNOŚCI HEALTH INSIDER MUSZĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY ROSZCZENIA. W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE ROSZCZENIE ZOSTANIE TRWALE PRZEDAWNIONE. OGRANICZENIA SZKÓD OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ ZASADNICZYMI ELEMENTAMI PODSTAWY POROZUMIENIA POMIĘDZY HEALTH INSIDER A UŻYTKOWNIKIEM.

11. SPORY

11.1 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy arbitrażowej. Jest ona częścią umowy między Użytkownikiem a Health Insider i wpływa na prawa Użytkownika. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA ZBIOROWEGO.

11.2. Z wyjątkiem sporów, które kwalifikują się do sądu ds. drobnych roszczeń, wszystkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami lub jakimkolwiek aspektem relacji między nami a Użytkownikiem, czy to na podstawie umowy, deliktu, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawa, zostaną rozwiązane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed neutralnym sędzią rozjemczym zamiast w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych. Użytkownik i Health Insider zgadzają się, że zarówno Użytkownik, jak i Health Insider zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Takie spory obejmują, bez ograniczeń, spory wynikające z lub związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszej klauzuli arbitrażowej, w tym wykonalnością, odwołalnością lub ważnością niniejszej klauzili arbitrażowej lub jakiejkolwiek jej części. Wszystkie kwestie tego typu będą rozstrzygane przez sędziego rozjemczego, a nie przez sąd lub sędziego.

11.3. Użytkownik zgadza się, że wszelkie postępowania arbitrażowe wynikające z Warunków będą odbywać się indywidualnie; arbitraż w sporze zbiorowym i powództwo zbiorowe nie są dozwolone, a Użytkownik zgadza się na rezygnację z możliwości udziału w pozwie zbiorowym.

11.4. Użytkownik może zrezygnować z tego porozumienia arbitrażowego, wysyłając e-mail na adres [email protected] z imieniem, nazwiskiem i adresem w ciągu trzydziestu (30) dni od zaakceptowania porozumienia arbitrażowego, z oświadczeniem, że nie zgadza się na nie.

11.5. Arbitraż będzie prowadzony przez stowarzyszenie American Arbitration Association na podstawie jego Regulaminu Arbitrażu Konsumenckiego, ze zmianami wprowadzonymi przez niniejszą umowę. Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego jest dostępny online pod adresem https://www.adr.org/consumer. Sędzia rozjemczy przeprowadzi ewentualne przesłuchania w formie telekonferencji lub wideokonferencji, a nie osobistego stawiennictwa, chyba że na wniosek Użytkownika lub na nasz wniosek sędzia rozjemczy stwierdzi, że właściwe jest przesłuchanie osobiste. Wszelkie osobiste spotkania odbędą się w miejscu, które jest możliwie dogodne dla obu stron z uwzględnieniem ich możliwości podróżowania i innych istotnych okoliczności. Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia co do miejsca, decyzję tę powinno podjąć stowarzyszenie AAA lub sędzia rozjemczy. Decyzja sędziego rozjemczego będzie zgodna z warunkami niniejszej Umowy i będzie ostateczna oraz wiążąca. Sędzia rozjemczy będzie miał prawo do wydania tymczasowego, przejściowego lub stałego nakazu zadośćuczynienia lub zadośćuczynienia dla konkretnego wykonania niniejszej Umowy, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem przed sędzią rozjemczym. Nakaz wydany przez sędziego rozjemczego może zostać potwierdzony i wyegzekwowany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza przedstawienia sprawy przez Użytkownika agencjom federalnym, stanowym lub lokalnym. Agencje te, jeśli pozwala na to prawo, mogą żądać od nas zadośćuczynienia na rzecz Użytkownika.

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze warunki podlegają prawu stanu Teksas bez względu na jego zasady dotyczące kolizji prawa i niezależnie od lokalizacji użytkownika.

12.2. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA. Komunikacja między Użytkownikiem a Health Insider odbywa się za pomocą elektronicznych środków przekazu, niezależnie od tego, czy Użytkownik odwiedza Własność Health Insider, czy wysyła Health Insider wiadomości e-mail, czy Health Insider zamieszcza powiadomienia na Własności Health Insider lub komunikuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych Użytkownik (1) wyraża zgodę na otrzymywanie od Health Insider komunikacji w formie elektronicznej; oraz (2) zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą Health Insider dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby była w formie pisemnej. Powyższe nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe Użytkownika. Użytkownik może poprosić o kopię niniejszej Umowy lub każdego innego dokumentu umownego, kontaktując się z [email protected]. Ponadto Klient może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na [email protected].

12.3. CESJA. Warunki oraz prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane, objęte podwykonawstwem, delegowane lub w inny sposób przeniesione przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Health Insider, a wszelkie próby cesji, zlecania podwykonania, delegowania lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne.

12.4. SIŁA WYŻSZA. Health Insider nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą firmy, w tym między innymi z powodu działań wojennych, terroryzmu, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, powodzi, wypadków, strajków lub niedoborów środków transportu, paliwa, energii, pracowników lub materiałów.

12.5. ZGODNOŚĆ. Jeśli Użytkownik uważa, że Health Insider nie przestrzega niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z Health Insider, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać tę sprawę. Jeśli Użytkownik uważa, że jego skarga nie została rozpatrzona w pełni, prosimy o kontakt, abyśmy mogli bliżej przyjrzeć się tej sprawie.

12.6. ODSTĄPIENIE OD POSTANOWIEŃ. Żadne odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub brak egzekwowania postanowienia Warunków przy jednej okazji nie będzie uważane za odstąpienie od żadnego innego postanowienia lub tego samego postanowienia przy innej okazji.

12.7. KLAUZULA SALWATORYJNA. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas taka część zostanie oddzielona od pozostałej części Warunków, które nadal będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

12.8. CAŁA UMOWA. Niniejsze Warunki są ostatecznym, kompletnym i wyłącznym porozumieniem stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują oraz łączą wszystkie wcześniejsze dyskusje między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB UZYSKUJĄC DO NICH DOSTĘP, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI, ZROZUMIAŁ JE I ZGADZA SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE.