Możemy uzyskać prowizję, dzięki zakupom dokonanym poprzez linki. Dowiedz się więcej.
Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności my, Health Insider (“my”), wyjaśniamy, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://healthinsider.news/ i gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej. 

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Wszystkie gromadzone przez nas dane są przetwarzane zgodnie z kalifornijską Ustawą o ochronie danych osobowych (California Consumer Privacy Act, “CCPA”), Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych nr 2016/679 (“RODO”) i wszelkimi innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę Twoich danych osobowych. 

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poprosimy Cię o wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z praw gwarantowanych w niniejszej Polityce, możesz przesłać takie zapytania i prośby na adres [email protected]

DANE OSOBOWE, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY

Przetwarzamy Twoje dane do następujących celów:

 1. Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, do celów subskrypcji naszych wiadomości e-mail i newsletterów (“dane wiadomości”). Dane wiadomości są przetwarzane w celu przesyłania Ci odpowiednich wiadomości i newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 2. Możemy przetwarzać informacje dotyczące wszelkiej korespondencji, którą do nas wysyłasz (“dane korespondencji”). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane powiązane z tą komunikacją. Dane korespondencji są przetwarzane w celu komunikowania się z Tobą i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest Twoja zgoda i/lub, w niektórych przypadkach, nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością oraz badanie sporów między Tobą a naszymi pracownikami.
 3. Możemy przetwarzać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, oraz informacje o Twoim urządzeniu (“dane urządzenia”), kiedy przeglądasz naszą stronę internetową. Dane urządzenia mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu oraz (w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na takie udostępnienie) dane lokalizacyjne oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (tj. źródło odesłania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji na stronie, jak również informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania przez Ciebie z usługi). Dane te pozyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Dane urządzenia są przetwarzane w celu ulepszenia strony internetowej, a także ustawienia opcji domyślnych. Takie dane wykorzystujemy również do tego, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz w celu zabezpieczenia strony internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 4. Możemy przetwarzać wszelkie Twoje dane osobowe określone w niniejszym dokumencie, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

CZASY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji tego celu. W każdym przypadku są one przechowywane nie dłużej niż: 

 1. dane wiadomości będą przechowywane nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata od wyrażenia zgody, chyba że odpowiednio wcześniej wycofasz swoją zgodę;
 2. dane korespondencji będą przechowywane nie dłużej niż przez 6 (sześć) miesięcy od zakończenia takiej komunikacji, chyba że odpowiednio wcześniej wycofasz swoją zgodę;
 3. dane urządzenia będą przechowywane nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata od wyrażenia zgody, chyba że odpowiednio wcześniej wycofasz swoją zgodę.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania lub na Twoją prośbę dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte. 

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. 

TWOJE PRAWA

Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych są następujące:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do wycofania zgody;
 • oraz prawo do żądania niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu. 

Prawo dostępu do danych. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, do dostępu do swoich danych osobowych wraz z pewnymi informacjami dodatkowymi. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których ono dotyczy, oraz odbiorców danych osobowych. O ile nie naruszy to praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. 

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych, dotyczących Cię danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia dotyczących Cię danych osobowych. 

W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Te okoliczności obejmują sytuacje, w których: (1) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; (2) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (3) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych; (4) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; (5) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia od prawa do usunięcia danych. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: (1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (2) w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego; (3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Takie okoliczności mają miejsce, gdy: (1) kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych; (2) przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych; (3) nie potrzebujemy już dłużej danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale Ty potrzebujesz tych danych do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych; i (4) sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak będziemy je dalej przetwarzać w jakikolwiek inny sposób wyłącznie: (1) za Twoją zgodą; (2) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (3) w celu ochrony praw innej osoby; lub (4) z uwagi na ważny interes publiczny. 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych. 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. 

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny. 

Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

 1. Twoja zgoda; lub
 2. wykonanie umowy lub kroków podjętych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a niezbędnych do jej zawarcia, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli naruszyłoby ono w znaczący sposób prawa i wolności innych osób.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym wycofaniem. 

Masz prawo żądać, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, która wywołuje względem Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Istnieją jednak wyłączenia od tego prawa. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, kiedy decyzja: (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami; (2) jest dopuszczona przez prawo UE lub prawo kraju członkowskiego UE, któremu podlegamy i które określa również odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; (3) jest oparta na Twojej wyłącznej zgodzie. 

Możesz skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w niniejszym dokumencie, kontaktując się z nami na adres e-mail: [email protected]. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na takie zapytania w ciągu 1 miesiąca od ich otrzymania. Ten czas odpowiedzi może zostać wydłużony o 2 miesiące w przypadku złożonych lub wielokrotnych zapytań. W przypadku takiego wydłużenia otrzymasz od nas dodatkową informację. 

MARKETING

Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie uprzednią zgodę, możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować Cię o naszych działaniach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek komunikacji marketingowej. 

PLIKI COOKIE

Poprosimy Cię o zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, kiedy po raz pierwszy odwiedzisz naszą stronę internetową. 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator, który jest wysyłany przez serwer do Twojej przeglądarki internetowej i który jest przechowywany przez tę przeglądarkę. Identyfikator zostaje następnie odesłany z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka zażąda strony od tego serwera. 

PLIKI COOKIE, KTÓRYCH UŻYWAMY

Na stronie internetowej używamy technicznych, analitycznych i handlowych plików cookie:

 1. Techniczne pliki cookie. Techniczne pliki cookie zapewniają funkcjonalność strony internetowej. Te techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.
 2. Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie pomagają w pozyskiwaniu informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej. Pomagają nam one optymalizować i ulepszać stronę internetową oraz rozumieć skuteczność reklam i komunikacji.
 3. Handlowe pliki cookie. My oraz strony trzecie wykorzystujemy handlowe pliki cookie, w celu umożliwienia nam wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszych stronach internetowych i na stronach internetowych osób trzecich w oparciu o Twój sposób przeglądania. Należy pamiętać, że strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, produktów, usług i wtyczek stron trzecich. Usługi lub aplikacje stron trzecich dostępne na stronie internetowej podlegają polityce prywatności odpowiedniej strony trzeciej i zalecamy, abyś zapoznał się z takim dokumentem strony trzeciej.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Większość przeglądarek umożliwia odrzucenie zgody na używanie plików cookie oraz usunięcie plików cookie. Metody różnią się w zależności od przeglądarki i jej wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie, korzystając z informacji zapewnionych na stronie internetowej właściwej przeglądarki, np. Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. 

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej. 

DANE DZIECI

Nie gromadzimy żadnych danych dzieci. Nasza strona internetowa jest skierowana do osób powyżej 18 roku życia. 

DLA KONSUMENTÓW Z KALIFORNII I MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

Jeśli jesteś konsumentem z Kalifornii lub mieszkańcem stanu Kalifornia, oprócz informacji podanych w niniejszej Polityce prywatności, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa wynikające z kalifornijskiej Ustawy o ochronie danych, California Consumer Privacy Act:

 1. Nie sprzedajemy świadomie danych osobowych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli jednak będziemy to robić w przyszłości, zostaniesz o tym powiadomiony i będziesz mieć prawo do rezygnacji ze “sprzedaży” danych osobowych.
 2. Będziemy przechowywać, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które gromadzimy lub przetwarzamy w Twoim imieniu, wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i powiadomimy Cię, jeśli ulegnie to zmianie.
 3. Masz prawo nie być dyskryminowanym, jeśli skorzystasz z któregokolwiek ze swoich praw.

Obecnie nie rozpoznajemy inicjowanych przez przeglądarkę sygnałów Nie śledź, ani nie odpowiadamy na nie. Instrukcje włączania dla następujących przeglądarek znajdują się tutaj: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie będą publikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian, możemy poinformować Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków, które uznamy za najbardziej odpowiednie w danym przypadku.