Commissions may be earned on purchases made through links. Learn More.
Home Personvernerklæring

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen vil vi, Health Insider («vi»), forklare hvordan vi behandler personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt https://healthinsider.news/, eller kontakter oss via midler tilgjengelig på nettsiden eller per e-post. 

I denne kunngjøringen finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Alle personopplysninger vi samler inn blir behandlet i henhold til reglene i California Consumer Privacy Act («CCPA»), EUs personvernforordning No. 2016/679 («GDPR») og alle andre lover som regulerer personopplysninger.

Første gang du besøker vår nettside ber om at du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene vi opplyser om i denne kunngjøringen, kan du sende inn en henvendelse til til e-postadressen [email protected].  

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 1. Vi kan behandle opplysningene du gir oss for det formål å abonnere på e-post og nyhetsbrev fra oss («meldingsrelaterte opplysninger»). Meldinsgrelaterte opplysninger behandles for å kunne sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
 2. Vi kan behandle informasjon relatert til kommunikasjon du sender oss («kommunikasjonsrelaterte opplysninger»). Kommunikasjonsrelaterte opplysninger kan inkludere innhold og metadata relatert til kommunikasjonen. Kommunikasjonsrelaterte opplysninger behandles med den hensikt å kommunisere med deg samt for arkivformål. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke, og/eller i enkelte tilfeller vår berettigede interesse, som er korrekt administrasjon av vår nettside og bedrift samt etterforskning av tvister mellom deg og våre ansatte.
 3. Vi kan behandle informasjon relatert til din bruk av vår nettside samt enhetsbruk («enhetsrelaterte opplysninger») når du surfer på vår nettside. Enhetsrelaterte opplysninger kan inkludere IP-adresse, geografisk lokasjon, nettlesertype og versjon, operasjonssystem, hvilken enhet du bruker, skjermoppløsning og (hvis du samtykker til deling av slike opplysninger) din lokasjonsdata samt informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår (f.eks. kildehenvisning, tidsbruk, hvilke sider du har sett på og hvordan du har navigert nettsiden samt informasjon om tidspunkt, frekvens og oversikt over hvilke tjenester du bruker). Vi henter inn disse opplysningene ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsrelaterte opplysninger behandles for å forbedre nettsiden samt angi standardalternativer. I tillegg bruker vi disse opplysningene for å få en bedre forståelse for hvordan du bruker nettsiden vår samt av sikkerhetsmessige årsaker. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
 4. Vi kan behandle alle dine personopplysninger beskrevet i denne kunngjøringen hvis slik behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller for forsvar av rettskrav. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, først og fremst beskyttelse og hevdelse av våre, dine og andres juridiske rettigheter.

HVOR LENGE LAGRES PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som vi lagrer om deg skal ikke oppbevares lengre enn nødvendig for det spesifikke formålet opplysningene brukes til. Uansett skal de ikke lagres lengre enn: 

 1. meldingsrelaterte opplysninger skal ikke lagres lengre enn 2 (to) år etter at samtykke er gitt, forutsatt at du ikke trekker tilbake samtykket ditt før denne fristen.
 2. kommunikasjonsrelaterte opplysninger skal ikke lagres lengre enn 6 (seks) måneder etter endt kommunikasjon, forutsatt at du ikke trekker tilbake samtykket ditt før denne fristen.
 3. enhetsrelaterte opplysninger skal ikke lagres lengre enn 2 (to) år etter at samtykket er gitt, forutsatt at du ikke trekker tilbake samtykket ditt før denne fristen.

Når gjeldende lagringsperiode utløper, eller på forespørsel fra deg, skal alle personopplysninger slettes permanent.

Uavhengig av de andre bestemmelsene i dette avsnittet, kan vi oppbevare dine personopplysninger hvis slik oppbevaring er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt.

Dine rettigheter

Nedenfor kan du se dine hovedrettigheter i henhold til personvernforordningen:

 • rett til å bli informert om behandling av personopplysninger;
 • rett til innsyn i opplysningene;
 • rett til retting;
 • rett til sletting av dine personopplysninger;
 • rett til å begrense behandling av dine personopplysninger;
 • rett til å protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet;
 • rett til dataportabilitet;
 • rett til å klage til tilsynsmyndighet;
 • rett til å trekke tilbake samtykke;
 • og rett til å be om å ikke være gjenstand for en avgjørelse som er basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert personprofilering.

Rett til innsyn i opplysningene. Du har rett til å få bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger. Hvis vi behandler dine opplysninger har du rett til å få innsyn i dem, samt få tilgang til tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer rundt formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger det gjelder og informasjon om hvem som har mottatt dine opplysninger. Hvis det ikke bryter andre individers rettigheter og friheter, vil du motta en kopi av dine personopplysninger. 

Rett til retting. Du har rett til å få rettet alle uriktige personopplysninger, og med hensyn til formålet for behandlingen, har du rett til å få eventuelle ufullstendige opplysninger komplettert og ferdigstilt. 

I enkelte tilfeller har du rett til å kreve sletting av dine personoplysninger. Du kan kreve sletting i følgende tilfeller: (i) det ikke lengre en nødvendig å lagre dine personopplysninger for det formålet de ble samlet inn og behandlet for; (ii) du trekker tilbake samtykket ditt til samtykkebasert behandling, og det ikke eksisterer andre rettslige grunnlag for å behandle opplysningene; (iii) du, i samsvar med reglene i gjeldende personvernforordning, benytter deg av retten til å protestere mot bruk av dine personopplysninger; (iv) dine opplysninger kun brukes i forbindelse med direkte markedsføring; eller (v) opplysningene har blitt innhentet eller behandlet ulovlig. Det finnes unntak fra retten til å kreve sletting. Disse unntakene inkluderer når behandling av opplysninger er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; (ii) for å oppfylle våre rettslige forpliktelser; eller (iii) for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I enkelte tilfeller har du rett til å kreve begrensning av behandling av personopplysninger. Disse tilfellene inkluderer: (i) du bestrider riktigheten av de lagrede; (ii) behandlingen er ulovlig, men du ønskes at opplysningene skal begrenses og ikke slettes; (iii) vi ikke har bruk for opplysningene da de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, men du har bruk for personopplysningene for å for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; og (iv) du har brukt din rett til å protestere mot bruk av dine opplysninger og venter på at din innsigelse skal behandles ferdig. Når bruk av opplysninger blir begrenset kan virksomheten fortsette å lagre dine opplysninger, men vi kan kun behandle slike opplysninger på følgende grunnlag: (i) med ditt samtykke; (ii) for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; (iii) for å verne en annen persons rettigheter; eller (iv) for viktige, allmenne interesser.

Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger, av grunner knyttet til din særlige situasjon, med mindre det juridiske grunnlaget for behandlingen er at bruken er nødvendig fordi: Det påvirker utførelsen av en oppgave som er av allmenn interesse, eller er av bedriftens eller en tredjeparts berettiget interesse. Hvis du protesterer vil vi avstå fra å behandle dine opplysninger, med mindre vi kan fremlegge tvingende, berettigede grunner til at videre behandlingen går foran dine interesser, rettigheter eller friheter, eller behandlingen brukes for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har rett til å protestere mot direkte markedsføring (inkludert personprofilering for direkte markedsføring). Hvis du sender inn en slik protest vil vi slutte å bruke dine personopplysninger til slike formålet. 

Du har rett til å protestere mot at vi bruker dine opplysninger til vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål, av grunner knyttet til din særlige situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er av allmenn interesse.

Rett til dataportabilitet gjelder hvis det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

 1. samtykke; eller
 2. en kontrakt eller på ditt eget initiativ for nødvendige forberedelser for opprettelsen av en kontrakt. Du har rett til å få opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder ikke hvis den krenker andre individers rettigheter eller friheter.

Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke overholder reglene i personvernforordningen, har du rett til å klage til nærmeste tilsynsmyndighet. Dette kan du gjøre i alle EU-medlemsland, i ditt hjemland, på ditt arbeidssted eller til de ansvarlige for den påståtte overtredelsen.

I tilfeller hvor det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

Du har rett til å be om å ikke være gjenstand for en avgjørelse som er basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert personprofilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg. Det finnes unntak fra denne retten, slike unntak inkluderer når: (i) det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom deg og oss; (ii) er tillatt av EU eller et EU-medlemslands nasjonale lover som vi er underlagt og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne dine rettigheter og friheter og berettigede interesser; (iii) er basert på ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan utøve rettighetene som er nevnt i denne kunngjøringen ved å kontakte oss per e-post: [email protected]. Vi tilstreber å svare på henvendelser innen en (1) måned etter at de er mottatt. Svartiden kan forlenges til to (2) måneder for mer komplekse saker eller ved flere spørsmål. Hvis vi forlenger svarfristen vil duu vil motta skriftlig beskjed.

MARKEDSFØRING

Hvis vi innehar ditt samtykke kan vi kontakte deg via e-post for å informere deg om saker av interesse. Du kan når som helst velge å reservere deg mot å motta markedsføringskommunikasjon.

INFORMASJONSKAPSLER

Første gang du besøker nettsiden vår vil vi ber deg samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i henhold til vilkårene i denne kunngjøringen.

Informasjonskapsler er små, midlertidige tekstfiler med identitetsmarkører som sendes av en server til din nettleser og lagres der. Denne identitetsmarkøren sendes tilbake til serveren hver gang nettleseren forespør en nettside fra serveren.

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI

På nettstedet vårt benytter vi tekniske, analytiske og kommersielle informasjonskapsler.

 1. Tekniske informasjonskapsler. Tekniske informasjonskapsler sørger for nettsidens funksjonalitet og er viktig for at nettsiden skal fungere korrekt.
 2. Analytiske informasjonskapsler. Analytiske informasjonskapsler hjelper oss med å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet. De hjelper oss med å optimalisere og forbedre nettsiden, og samle inn informasjon om effektiviteten av markedsføring og kommunikasjon.
 3. Kommersielle informasjonskapsler. Vi og tredjeparter bruker kommersielle informasjonskapsler for å kunne vise deg tilpasset markedsføring på vår og tredjeparts nettsider basert på din besøkshistorikk. Vennligst merk at nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, produkter, tjenester og plugins. Tredjeparts-tjenester eller applikasjoner som er tilgjengelig på nettstedet er underlagt personvernerklæringen til den respektive tredjepart, og vi anbefalera at du leser det dokumentet.

HÅNDTERE INFORMASJONSKAPSLER

De fleste nettlesere gir deg muligheten til å akseptere og slette informasjonskapsler. Hvordan dette gjøres varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan finne oppdatert informasjon om hvordan du blokkerer og sletter informasjonskapsler på de respektive nettlesernes egne nettsider, for eksempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha negativ påvirkning på brukervennligheten til de fleste nettsteder. 

Ved å blokkere informasjonskapsler på nettsiden vår vil du miste tilgang til en del funksjoner på nettsiden. 

BARNS PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler ikke inn opplysninger om barn. Vår nettside er ment for personer som er 18 år eller eldre.

FOR FORBRUKERE OG HJEMMEHØRENDE FRA CALIFORNIA

Hvis du er en forbruker eller du bor i California, vil du i tillegg til alt oppgitt i denne kunngjøringen, har du ekstra rettigheterer som gjelder for med bakgrunn i California Consumer Privacy Act:

 1. Vi selger ikke personopplysninger bevisst, eller deler det med tredjeparter for direkte markedsføring. Hvis dette endrer seg i fremtiden vil du motta varsel fra oss om det, og få muligheten til å reservere deg mot “salg” av personopplysninger;
 2. Vi oppbevarer, bruker og deler personopplysninger som vi handler inn på vegne av deg for grunner beskrevet i denne personvernerklæringen. Ved endringer på erklæringen vil du bli varslet.
 3. Du har rett til å ikke bli utsatt for diskriminering hvis du bestemmer deg for å benytte deg av noen av dine rettigheter.

Per nå støtter vi ikke nettleser- We do not currently recognize or respond to netleser-initiert Do Not Track signaler. Instruksjoner for hvordan du aktiverer dette for de forskjellige nettleserne finner du her: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Alle endringer i denne erklæringen vil varsles om på nettsiden, og i tilfelle materielle endringer kan vi informere om det via e-post eller via andre metoder som anses som mest passende.