Vi kan komma att tjäna en provision på köp som görs via våra länkar. Läs mer.
Home Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklarar vi, Health Insider (“vi”), hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, https://healthinsider.news/, eller kontaktar oss via hemsidan eller e-post.

I denna text hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter. Alla personuppgifter som samlas in av oss behandlas i enlighet med California Consumer Privacy Act (“CCPA”), EU:s dataskyddsförordning nr 2016/679 (“GDPR”) och andra rättsakter som reglerar skyddet av din personliga information.

Vi kommer att be dig att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna text när du för första gången besöker vår webbplats.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter som anges i denna text kan du skicka en förfrågan eller ett ärende till oss via e-post: [email protected].  

PERSONUPPGIFTER VI ANVÄNDER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

 1. Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev (“meddelandedata”). Meddelandedata bearbetas för att skicka relevanta meddelanden och nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för detta databehandlingssyfte är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 2. Vi kan komma att behandla information om all kommunikation som du skickar till oss (“korrespondensdata”). Korrespondensdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Korrespondensuppgifterna behandlas i syfte att kommunicera med dig och för journalföring. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke och/eller, i vissa fall, våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet och för att utreda tvister mellan dig och våra anställda.
 3. Vi kan komma att behandla information om din användning av vår webbplats såväl som din enhet (“enhetsdata”) när du besöker vår webbplats. Enhetsdata kan inkludera IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, enhetstyp, skärmupplösning och (om du samtycker till att dela sådan) din platsdata samt information om användningen av vår webbplats (d.v.s. referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning). Vi får sådan information genom användning av cookies och liknande tekniker. Enhetsdata bearbetas för att förbättra webbplatsen samt för att ställa in standardalternativ. Vi använder också sådan information för att få en bättre förståelse för hur du använder vår webbplats samt för att säkra webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 4. Vi kan komma att behandla alla dina personuppgifter som identifieras i detta meddelande där det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

HUR LÄNGE VI LAGRAR PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter som vi behandlar för något ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det ändamålet. Uppgifterna ska inte lagras längre än följande:

 1. Meddelandedata kommer att lagras i högst 2 (två) år efter att du lämnat samtycke, såvida du inte återkallar ditt samtycke tidigare.
 2. Korrespondensdata kommer att lagras i högst 6 (sex) månader efter slutet av sådan kommunikation, om du inte återkallar ditt samtycke tidigare.
 3. Enhetsdata kommer att lagras i högst 2 (två) år efter att du lämnat ditt samtycke, såvida du inte återkallar ditt samtycke tidigare.

Efter utgången av tillämplig lagringsperiod, eller på din begäran, raderas personuppgifterna och blir oåterkalleliga.

Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt kan vi komma att spara dina personuppgifter, där sådan lagring är nödvändig, för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi är föremål för.

DINA RÄTTIGHETER

Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är följande:

 • rätten att bli informerad om behandling av personuppgifter;
 • rätten att få tillgång till data;
 • rätten till rättelse;
 • rätten till radering av dina personuppgifter;
 • rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter;
 • rätten till dataportabilitet;
 • rätten att klaga till en tillsynsmyndighet;
 • rätten att återkalla samtycke;
 • samt rätten att begära att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering.

Rätten att få tillgång till data. Du har rätt till bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, i de fall vi gör det, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Dessa omständigheter inkluderar när: (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; (ii) du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling och det inte finns någon annan rättslig grund för att behandla din data; (iii) du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämpliga dataskyddslagar; (iv) behandlingen är till för direktmarknadsföringsändamål; eller (v) personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. Sådana undantag inkluderar när behandling är nödvändig: (i) för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; (ii) för efterlevnad av vår juridiska skyldighet; eller (iii) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är när: (i) du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna; (ii) behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; och (iv) du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av invändningen. Om behandlingen har begränsats på grund av dessa anledningar kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter, men vi kommer endast att behandla sådana uppgifter ytterligare (i) med ditt samtycke; (ii) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; (iii) för att skydda en annan persons rättigheter; eller (iv) av skäl av viktigt allmänintresse.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter på grunder som är relaterade till din specifika situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse, eller när behandlingen är nödvändig för syftet med de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är till för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga, forsknings- eller statistiska ändamål på grunder som hänför sig till din specifika situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som genomförs av skäl av allmänt intresse.

Du har rätt till dataportabilitet i den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

 1. samtycke; eller
 2. fullgörande av ett kontrakt eller åtgärder som ska vidtas på din begäran innan ett avtal ingås, vilka är nödvändiga för att ingå ett sådant, har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte om den skulle påverka andras rättigheter och friheter.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagar har du en laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten där du har din vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.

Du har rätt att begära att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Det finns dock undantag från denna rättighet. Sådana uteslutningar inkluderar när beslutet: (i) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss; (ii) är godkänt av EU- eller EU-lagstiftning som vi är föremål för och som även fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen; (iii) baseras på ditt uttryckliga samtycke.

Du kan utöva någon av de rättigheter som anges i denna text genom att kontakta oss via e-post: [email protected]. Vi förbinder oss att svara på sådana förfrågningar inom 1 månad efter att de mottagits. Denna svarstid kan förlängas med 2 månader för komplexa eller flera förfrågningar. I händelse av en sådan förlängning kommer vi att informera dig ytterligare.

MARKNADSFÖRING

Om vi har ditt samtycke kan vi komma att kontakta dig via e-post för att informera dig om vad vi gör. Du kan när som helst välja att inte ta emot marknadsföringskommunikation.

COOKIES

Vi kommer att be dig att samtycka till vår användning av cookies, i enlighet med villkoren i denna text, när du första gången besöker vår webbplats.

Cookies är små textfiler som innehåller identifierare och som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

COOKIES VI ANVÄNDER

Vi använder tekniska, analytiska och kommersiella cookies på webbplatsen:

 1. Tekniska cookies. Tekniska cookies säkerställer webbplatsens funktionalitet. Dessa tekniska cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.
 2. Analytiska cookies. Analytiska cookies hjälper oss att få information om hur du använder webbplatsen. De hjälper oss att optimera och förbättra webbplatsen och förstå effektiviteten av annonser och annan kommunikation.
 3. Kommersiella cookies. Vi och tredje part använder kommersiella cookies för att göra det möjligt för oss att visa personlig reklam på vår och tredje parts webbplatser baserat på ditt beteende online. Observera att webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter, tjänster och plugins. Tredjepartstjänster eller applikationer som finns tillgängliga på webbplatsen är föremål för respektive tredje parts integritetspolicy, och du rekommenderas att konsultera detta tredjepartsdokument.

HANTERING AV COOKIES

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies samt att ta bort cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan få uppdaterad information om hur du blockerar och raderar cookies via webbläsarens webbplats, till exempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

BARNS PERSONUPPGIFTER

Vi samlar inte in några uppgifter om barn. Vår webbplats riktar sig till personer över 18 år.

FÖR KONSUMENTER OCH PERSONER SOM ÄR BOSATTA I KALIFORNIEN

Om du är konsument eller bosatt i Kalifornien kan du ha ytterligare rättigheter och information, utöver informationen i denna integritetspolicy, som tillhandahålls enligt California Consumer Privacy Act:

 1. Vi säljer inte medvetet personlig information eller delar den med tredje part för direktmarknadsföringsändamål. Men om vi gör det i framtiden kommer du att meddelas, och du kommer att ha rätt att välja bort “försäljning” av personlig information.
 2. Vi kommer endast att behålla, använda eller dela med oss av den personliga information som vi samlar in eller behandlar för din räkning för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, och vi kommer att meddela dig om detta ändras.
 3. Du har rätt att inte bli föremål för diskriminering om du utövar någon av dina rättigheter.

Vi känner för närvarande inte av eller svarar på webbläsarinitierade “Do Not Track”-signaler. Instruktioner för att aktivera dessa på följande webbläsare finns här: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på webbplatsen och, i händelse av väsentliga förändringar, kan vi komma att informera dig via e-post eller på ett annat sätt som vi anser vara mest passande.